Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

07:59
samotność nie zawsze jest konsekwencją braku ludzi w twoim otoczeniu, ale poczucie samotności może być tego przyczyną
Reposted byfuckeverythingsmutnazupat-e-x-tnelabaimielle

August 17 2017

19:50
Najbardziej mi przeszkadzają w życiu łokcie i plecy. Chciałbym, żeby było więcej serca i rozumu. 
Krzysztof Kieślowski
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
19:49
Dom to jednak ludzie, których się kocha.
— Chyba mam dwa domy.
19:49
2986 6d5b 390
rys. Sławomir Mrożek
19:49
2900 3583 390
Świat według Mrożka. Dziś mija czwarta rocznica jego śmierci.
19:40
1709 ea10 390
Reposted fromkarahippie karahippie viastrzepy strzepy
19:40
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
19:39
0397 5416 390
Reposted fromGIFer GIFer viastrzepy strzepy
19:36
w nowym miejscu trudniej.

August 20 2017

07:59
samotność nie zawsze jest konsekwencją braku ludzi w twoim otoczeniu, ale poczucie samotności może być tego przyczyną
Reposted byfuckeverythingsmutnazupat-e-x-tnelabaimielle

August 17 2017

19:50
Najbardziej mi przeszkadzają w życiu łokcie i plecy. Chciałbym, żeby było więcej serca i rozumu. 
Krzysztof Kieślowski
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
19:49
Dom to jednak ludzie, których się kocha.
— Chyba mam dwa domy.
19:49
2986 6d5b 390
rys. Sławomir Mrożek
19:49
2900 3583 390
Świat według Mrożka. Dziś mija czwarta rocznica jego śmierci.
19:40
1709 ea10 390
Reposted fromkarahippie karahippie viastrzepy strzepy
19:40
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
19:39
0397 5416 390
Reposted fromGIFer GIFer viastrzepy strzepy
19:49
2900 3583 390
Świat według Mrożka. Dziś mija czwarta rocznica jego śmierci.
19:40
1709 ea10 390
Reposted fromkarahippie karahippie viastrzepy strzepy
19:40
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl