Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2018

20:30
2227 ea3e 390
Reposted fromangusiasty angusiasty viaiamnotarobot iamnotarobot
07:14
o w kurwę jaka znieczulica

January 25 2018

20:49
hej bardzo mi smutno odezwij się ktoś
20:37
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska (z książki Granica)
20:13
19:53
19:49
zaczęłam sama sobie robić tatuaż.

January 24 2018

13:58
13:57
9059 cc6c 390
13:57
the museum of tears
13:56
3250 c956 390
Reposted frompiehus piehus viaiamnotarobot iamnotarobot
13:54
13:53
2007 0247 390
13:53
4241 2229 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viastrzepy strzepy
13:31
5107 a496 390
mentally thrill memes
Reposted bycavebear cavebear

January 23 2018

19:22
1003 593a 390

broderiemyworld:

delphil__ via Instagram

19:22
19:21
2296 e557 390
Reposted fromGIFer GIFer viastrzepy strzepy
19:21
19:12
8877 33e4 390
Reposted fromqb qb viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl