Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

08:03
2410 60c3 390
Łukasz Surowiec, Zosia lat 5.
Katowice, Załęże.
Reposted fromseksgrupowy seksgrupowy viastrzepy strzepy
08:02
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
08:01
 

November 06 2018

06:58

November 04 2018

21:30
9057 c08b 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viastrzepy strzepy
21:29
1177 b022 390
Reposted fromreperkusje reperkusje viastrzepy strzepy
20:54
8911 cc78 390
Reposted fromtichga tichga viastrzepy strzepy
20:48
i'll turn into beautiful babushka <3
20:46
9890 6bde 390
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
20:46
7784 d088 390
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viastrzepy strzepy
20:46
9899 d758 390
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
20:40

Vi Veri Veniversum Vivus Vici

Mocą prawdy żyjąc, żywy podbiłem wszechświat
16:48
5813 73de 390
16:48

October 30 2018

15:35
8757 fc76 390
Reposted fromtfu tfu viawytlumaczmizycie wytlumaczmizycie
15:17
8496 4bef 390
Reposted fromfuckblack fuckblack viastrzepy strzepy

October 26 2018

20:22
Moim zdaniem kochanie to jest dbanie. To jest pielęgnowanie. Miłość to jest ogród. Kiedy może pani powiedzieć, że kocha pani kota, tak żeby pani ktoś w to uwierzył? Kiedy ten ktoś zobaczy, że ten kot jest zadbany, najedzony, zadowolony. A gdyby jeszcze potrafił mówić, to na pytanie: "Dobrze ci z tą miłością?", odpowiedziałby: "Tak, bardzo dobrze". Prawdziwa miłość ma na uwadze dobro drugiej osoby.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viapareidolie pareidolie

October 23 2018

18:59
8113 b815 390
Reposted frommociumpanie mociumpanie viajazziee jazziee
18:39
2157 02fe
Reposted fromsosna sosna viastrzepy strzepy
18:37
6493 9855 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl